Koulutusmuotona oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen. Opiskelija työskentelee palkallisessa työssä yrityksessä. Oppisopimuskoulutuksen voidaan sanoa olevan palkallista työharjoittelua, jonka työnantaja järjestää. Yleensä ammattioppilaitos hoitaa teoriaopetuksen, joka tosin on oppisopimuskoulutuksessa lyhyehkö.

Oppisopimuskoulutus on edullinen sekä opiskelijalle että työnantajalle: opiskelija saa työajaltaan palkan lisäksi vuosilomaedut. Ellei toisin sovita, työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa ns. lähipäivien eli lähiopetuksen ajalta. Oppisopimusviranomainen maksaa opiskelijalle päivärahaa menetettynä työansiona, jos tämä ei saa seminaaripäiviltä palkkaa. Opiskelijalla on myös oikeus matka- ja majoittumiskorvauksiin lähiopetuksen osalta. Alaikäisten lasten vanhemmat saavat myös perheavustusta.

Oppisopimuskoulutukseen pääsee 15-vuotiaana. Kyseessä on tällöin normaali palkallinen työsuhde työnantajaan, joka tähtää ammatilliseen perustutkintoon tai näyttötutkintoon.

Jotta oppisopimus toimisi, täytyy työnantajan sitoutua opiskelija ohjaukseen ja arviointiin. Siitä myös maksetaan työnantajalle koulutuskorvausta.

Kannattaako minun hakeutua oppisopimuskoulutukseen?

Jos jokin seuraavista kohdista täyttyy ja on käytännönläheinen ihminen, kannattaa tosissaan harkita oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutusta kannattaa harkita, jos

 • on kouluasteen tutkinnon suorittanut henkilö ja haluaa opistoasteen tutkinnon
 • ei ole ammatillista koulutusta
 • ei ole muodollista pätevyyttä
 • syystä tai toisesta tulee tarve kouluttautua uuteen ammattiin (esim. työtehtävien tai työtilanteen muuttuminen)
 • yksinkertaisesti haluaa todistuksen ammattitaidostaan!

Opiskelijan ja työnantajan oikeudet & velvollisuudet

 • Opiskelijalla on oikeus työehtosopimuksen määrittelemään palkkaan ja muihin työsuhteen normaaleihin etuihin.
 • Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan opetukseen ja teoriaopetuksesta saatuun päivärahaan menetettynä työansiona.
 • Opiskelijalla on oikeus matka- ja majoituskorvauksiin lähiopetuksen osalta riippuen opiskelupaikkakunnasta.
 • Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa annetut työtehtävät asiallisella tavalla työnantajan ohjauksen ja valvonnan alaisena. Opiskelijan kuuluu myös osallistua teoriakoulutukseen, joka puolestaan tukee käytännön töitä.
 • Työnantaja on velvollinen maksamaan opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa.
 • Työnantajan tulee nimetä opiskelijalle kouluttaja, joka vastaa opiskelijan oppimisesta ja ohjauksesta.
 • Työnantaja on velvollinen pitämään huolen siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan teoriaopetukseen opiskeluaikataulun mukaisesti.